III Liceum Ogólnokształcące im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego

   
    Przetargi
 
MENU PODMIOTOWE
MENU PRZEDMIOTOWE
Nabór na stanowisko Samodzielny referent ds. kadr i płac    « powrót
informację przeczytano: 366 razy
 
Status: w trakcie realizacji
Tryb przetargu: Nie dotyczy
Rodzaj zamówienia: Nie dotyczy
Numer UZP.:
Ogłoszono: 2018-10-03 09:02:08, przez Malitka Ewa
Termin składania ofert: 2018-10-03 14:00:00
Termin otwarcia ofert: 2018-10-02 00:00:00

 

DYREKTOR III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZIELONEJ GÓRZE
OGŁASZA NABÓR
na stanowisko Samodzielny referent d.s. kadr i płac 1 etat
w III Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej GórzeI. WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW:

1.Wymagania niezbędne:
a)posiada obywatelstwo polskie,
b)ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,
d)ukończyła:
- studia wyższe o odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonanie zadań na stanowisku, oraz posiada 2 lata stażu pracy ,
- wykształcenie średnie o odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonanie zadań na stanowisku ,oraz 4 lat stażu pracy,

2.Wymagania dodatkowe:
a)znajomość obowiązujących przepisów prawa w zakresie prowadzenia spraw kadrowo –płacowych (Kodeks Pracy , Karta Nauczyciela, Ustawa o pracownikach samorządowych),
b) umiejętność sporządzania sprawozdań: System Informacji Oświatowej Główny Urząd Statystyczny,
c)bardzo dobra znajomość obsługi komputera a w tym programów: Vulcan: Kadry Płace, Płatnik ,
d)nieposzlakowana opinia,
e)umiejętność komunikacji interpersonalnej,
f)dyspozycyjność, systematyczność i sumienność,
g)kreatywność w działaniu,
h)dobra organizacja czasu pracy,
i)gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,


II. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NA STANOWISKU:

1.Zakres odpowiedzialności:
•Prowadzenie kadr szkoły ,odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji związanej z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunków pracy i umów o pracę, prowadzenie akt osobowych.
Prowadzenie kartotek urlopów , rejestru nieobecności, rejestru nagród, Sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego Z0-3, Z0-5, Z0-6 sporządzanie sprawozdania Pfron, odpowiedzialność za zachowanie terminów zmian poszczególnych składników wynagrodzenia oraz nagród jubileuszowych, sporządzanie wniosków emerytalnych/rentowych, wystawianie zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodzie (Rp-7).
•Prowadzenie płac szkoły, naliczanie wynagrodzenia pracowników , tworzenie list płac, naliczanie zasiłków, prowadzenie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami, prowadzenie rozliczenia z ZUS , prowadzenie rozliczenia z Urzędem Skarbowym – deklaracja Pit-4,Pit-4R, Pit-11,Pit-40, uczestniczenie w opracowaniu projektu planu finansowego w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń.


III. WYMAGANE DOKUMENTY:
1.CV
2.List motywacyjny
3.Kserokopie dokumentów (dyplomów, świadectw) ,
4.Kserokopie świadectw pracy potwierdzających doświadczenia zawodowe kandydata w tym potwierdzające praktykę.
5.Kserokopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia zawodowe kandydata.
6.Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
7.Oświadczenie o niekaralności.

IV. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

1.Termin:
do 15.10.2018r. do godziny 14:00.
2.Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopisaniem na kopercie
„Nabór na stanowisko Samodzielny referent d.s. płac i kadr.”
3.Miejsce:
III Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze ul. Strzelecka 9 65-452 Zielona Góra, kadry szkoły (parter pok. nr 2).

V. DODATKOWE INFORMACJE:

1.Kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: telefon 68 3270528,
2.Aplikacje, które wpłyną do III Liceum Ogólnokształcącego po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
3.Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona
w Biuletynie Informacji Publicznej III Liceum Ogólnokształcącego
w Zielonej Górze (www.lo3zg-bip.e-partner.pl.)
4.Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego,
5.Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w Zielonej Górze ul. Strzelecka 9 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w III Liceum Ogólnokształcącym (www.lo3zg-bip.e-partner.pl.)
6.Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali
się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, zgodnie z obowiązkiem informacyjnym (art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO) informujemy Pana/Panią:

Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu jest Zbigniew Kościk -Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Strzelecka 9, 65-452 Zielona Góra, inspektorem danych osobowych jest Ewa Łuszczak (gontus@o2.pl).
Pana/Pani dane osobowe w celu prowadzenia rekrutacji pracownika, zgodnie z Kodeksem Pracy z dnia 26 czerwca 1974 roku.
Pana/Pani dane nie są udostępniane ani powierzane innym podmiotom.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy.
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z procesu rekrutacji.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych), zgodnie z art. 77 RODO. Pracownikom, jeżeli twierdzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa.

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego
w Zielonej Górze
 
 

Etykieta

Wytwarzający/Odpowiadający: dr Zbigniew Kościk
Udostępniający: Malitka Ewa
Czas udostępnienia: 2018-10-03 09:02:08
Czas wytworzenia: 2018-10-03

Rejestr zmian tego dokumentu

Lp. Informacja Osoba zmieniająca Rodzaj zmiany Data
1.  Nabór na stanowisko Samodzielny referent ds. kadr i płac Malitka Ewa Opublikowano 2018-10-03 09:02:08
Kontakt z administratorem | Pomoc  © BIP - Zielona Góra 2019