III Liceum Ogólnokształcące im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego

   
    Przetargi
 
MENU PODMIOTOWE
MENU PRZEDMIOTOWE
Oferta pracy na stanowisko Pracownik obsługi kuchni    « powrót
informację przeczytano: 84 razy
 
Status: w trakcie realizacji
Tryb przetargu: Nie dotyczy
Rodzaj zamówienia: Nie dotyczy
Numer UZP.:
Ogłoszono: 2018-07-09 00:25:23, przez Malitka Ewa
Termin składania ofert: 2018-07-27 00:00:00

DYREKTOR III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.PROF. T. KOTARBIŃSKIEGO

W ZIELONEJ GÓRZE

Ogłasza nabórna stanowisko Pracownik obsługi kuchni w wymiarze 1 etat

w III Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej GórzeI. WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW:Wymagania niezbędne:

posiada obywatelstwo polskie,

ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw

publicznych,

stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,

wykształcenie podstawowe

Wymagania dodatkowe:

wykształcenie zasadnicze zawodowe – gastronomiczne. Mile widziane doświadczenie w obsłudze kuchni

nieposzlakowana opinia,

dyspozycyjność, systematyczność i sumienność,

dobra organizacja czasu pracy,

umiejętność planowania i organizacji pracyII. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NA STANOWISKU:Odpowiada za przygotowanie posiłków i punktualność ich wydawania

Mycie naczyń, czyszczenie sprzętu kuchennego, prace porządkowe

Odpowiada za stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń kuchni, zaplecza, naczyń i wydawanych posiłków

Przestrzega ustalonego czasu pracy i wykorzystuje go w sposób efektywny

Właściwe wywiązuje się z powierzonych obowiązkówIII. WYMAGANE DOKUMENTY:

1.CV

2.List motywacyjny

Kserokopie dokumentów (dyplomów, świadectw) ,

Kserokopie świadectw pracy potwierdzających doświadczenia zawodowe kandydata w tym potwierdzające praktykę.

Kserokopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia zawodowe kandydata.

Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

Oświadczenie o niekaralności
IV. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:Termin:
do 27.07.2018r. do godziny 15:00.

Sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopisaniem na kopercie „Nabór na stanowisko - Pracownik obsługi kuchni.”

Miejsce:
III Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze ul. Strzelecka 9

65-452 Zielona Góra, sekretariat.V. DODATKOWE INFORMACJE:Kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: telefon (068) 3270528,

2. Aplikacje, które wpłyną do III Liceum Ogólnokształcącego po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani
o terminie postępowania sprawdzającego,Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, zgodnie z obowiązkiem informacyjnym (art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO) informujemy Pana/Panią:Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu jest Zbigniew Kościk dyrektor III Liceum Ogólnokształcące, ul. Strzelecka 9, 65-452 Zielona Góra, inspektorem danych osobowych jest Ewa Łuszczak (gontus@o2.pl).

Pana/Pani dane osobowe w celu prowadzenia rekrutacji pracownika, zgodnie z Kodeksem Pracy z dnia 26 czerwca 1974 roku.

Pana/Pani dane nie są udostępniane ani powierzane innym podmiotom.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy.

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z procesu rekrutacji.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych), zgodnie z art. 77 RODO. Pracownikom, jeżeli twierdzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa.

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze
 
 
 

Etykieta

Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Kondrat
Udostępniający: Malitka Ewa
Czas udostępnienia: 2018-07-09 00:25:23
Czas wytworzenia: 2018-07-09

Rejestr zmian tego dokumentu

Lp. Informacja Osoba zmieniająca Rodzaj zmiany Data
1.  Oferta pracy na stanowisko Pracownik obsługi kuchni Malitka Ewa Opublikowano 2018-07-09 00:25:23
Kontakt z administratorem | Pomoc  © BIP - Zielona Góra 2018