III Liceum Ogólnokształcące im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego

   
    Przetargi
 
MENU PODMIOTOWE
MENU PRZEDMIOTOWE
Nabór na stanowisko - Inspektor ochrony danych     « powrót
informację przeczytano: 87 razy
 
Status: w trakcie realizacji
Tryb przetargu: Nie dotyczy
Rodzaj zamówienia: Nie dotyczy
Numer UZP.:
Ogłoszono: 2018-05-24 16:30:03, przez Malitka Ewa
Termin składania ofert: 2018-06-04 14:00:00

DYREKTOR III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W ZIELONEJ GÓRZE
OGŁASZA NABÓR

na stanowisko -Inspektor ochrony danych – 1/8 etatu
w III Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze

 
DYREKTOR III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W ZIELONEJ GÓRZE
OGŁASZA NABÓR

na stanowisko -Inspektor ochrony danych – 1/8 etatu
w III Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej GórzeI. WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW:

1.Wymagania niezbędne:
a)posiada obywatelstwo polskie,
b)ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c)wykształcenie wyższe,
d)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,
e)bardzo dobra znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
f) praktyczna i teoretyczna wiedza z zakresu:
- działania i funkcjonowania systemu oświaty
-procedur administracyjnych i funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego
-operacji przetwarzania danych, systemów informatycznych i zabezpieczeń.

2.Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie w pracy związanej z zarządzaniem bezpieczeństwa
informacji,
-specjalistyczna wiedza z zakresu prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych (studia podyplomowe, szkolenia) oraz umiejętność realizacji ustawowych zadań,
- nieposzlakowana opinia,
- dobra organizacja czasu pracy,
- gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji
- dyspozycyjność, systematyczność i sumiennośćII. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NA STANOWISKU:

1.Zakres odpowiedzialności:
- informowanie administratora danych osobowych oraz pracowników o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych o zadaniach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tym zakresie,
- monitorowanie procesów przetwarzania danych osobowych,
- przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, - przeprowadzanie audytów,
- ciągłe monitorowanie operacji przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych,
- dokonywanie oceny skutków (analiza ryzyka) na planowe operacje związane z przetwarzaniem danych osobowych,
- współpraca z organem nadzorczym
- pełnienie funkcji punktu kontaktowego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych


III. WYMAGANE DOKUMENTY:
1.CV
2.List motywacyjny
3.Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie
4.Kserokopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia zawodowe i posiadane kwalifikacje zawodowe
5.Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
6.Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
7.Oświadczenie o niekaralności.

IV. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

1.Termin:
do 04.06.2018r. do godziny 14:00.
2.Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopisaniem na kopercie „Nabór na stanowisko Inspektor ochrony danych.”
3.Miejsce:
III Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze ul. Strzelecka 65-452 Zielona Góra, kadry szkoły (parter pok. nr 2).

V. DODATKOWE INFORMACJE:

1.Kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: telefon 68 327 05 28,
2.Aplikacje, które wpłyną do III Liceum Ogólnokształcącego po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
3.Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona
w Biuletynie Informacji Publicznej III Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze (www.lo3zg-bip.e-partner.pl.)
4.Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego,
5.Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w Zielonej Górze ul. Strzelecka 9 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w III Liceum Ogólnokształcącym (www.lo3zg-bip.e-partner.pl.)
6.Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.


Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922)
Dyrektor
III Liceum Ogólnokształcącego
w Zielonej Górze 
 

Etykieta

Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Kondrat
Udostępniający: Malitka Ewa
Czas udostępnienia: 2018-05-24 16:30:03
Czas wytworzenia: 2018-05-24

Rejestr zmian tego dokumentu

Lp. Informacja Osoba zmieniająca Rodzaj zmiany Data
1.  Nabór na stanowisko - Inspektor ochrony danych Malitka Ewa Opublikowano 2018-05-24 16:30:03
Kontakt z administratorem | Pomoc  © BIP - Zielona Góra 2018