III Liceum Ogólnokształcące im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego

   
    ZamĂłwienia publiczne
 
MENU PODMIOTOWE
MENU PRZEDMIOTOWE
Wykonanie elewacji budynku    « powrót
informację przeczytano: 2642 razy
 
Status: archiwalny
Tryb przetargu: Nie dotyczy
Rodzaj zamówienia: Nie dotyczy
Numer UZP.:
Ogłoszono: 2008-05-30 14:21:44, przez Malitka Ewa
Rozstrzygnięto: 2008-05-31 08:10:50

Wykonanie elewacji budynku wraz z osuszaniem ścian piwnic w budynku
III Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


1. Zamawiający:

III Liceum Ogólnokształcące im. T. Kotarbińskiego,
65-452 Zielona Góra, ul. Strzelecka 9

2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia:

„Wykonanie elewacji budynku wraz z osuszaniem ścian piwnic w budynku
III Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze”
CPV: 45000000-7

4. Termin wykonania zamówienia:

termin zakończenia robót – do 26 września 2008 roku.

5. Udział w postępowaniu mogą wziąć Wykonawcy, którzy:

a) spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo
zamówień publicznych.

6. Wykonawcy złożą:

a) oświadczenie o spełnieniu warunków jak pkt 5 ppkt a, na potwierdzenie,
poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem:
- kserokopię dokumentu potwierdzającego nie zaleganie z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert,
- kserokopię dokumentu potwierdzającego nie zaleganie z opłacaniem podatków,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert,
ponadto:
- wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim
rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,
z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem
dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,
c) złożą ofertę zgodną ze S.I.W.Z..

7. Zapytania i wyjaśnienia odbywać się będą na piśmie.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Beata Pisarska
tel. 068 327 05 28

8. Wadium:

zamawiający nie wymaga wadium.

9. Termin związania ofertą – 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Sposób przygotowania ofert:

ofertą będzie wypełniony i podpisany załączony formularz ofertowy.

11. Miejsce i termin składania ofert:

wypełniony i podpisany formularz – ofertę wraz z załącznikami, należy złożyć
w zamkniętej kopercie z napisem: „ Wykonanie elewacji i osuszanie budynku szkoły”
w siedzibie zamawiającego – pokój nr 2.
Składanie ofert do dnia 30 czerwca 2008 roku, godz. 12.00.
Otwarcie ofert: 30 czerwca 2008 roku, godz. 12.15.

12. Sposób obliczania ceny:

każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę ryczałtową.
Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.
Wykonawca po zapoznaniu się z istotnymi postanowieniami, które zostaną
wprowadzone do treści zawieranej umowy, zaproponuje stawkę netto, określi
podatek VAT i poda cenę ryczałtową brutto za całość wykonanych robót.

13. Kryteria oceny ofert:

przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się jedynym kryterium:
cena 100 %.

14. Warunki podpisania umowy:

umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie w terminie nie krótszym
niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed
upływem terminu związania ofertą, z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą
ofertę.

15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy:

termin zakończenia robót – do 31 października 2008 roku.
Wykonanie roboty budowlanej w ww. terminie odbywać się będzie ściśle i zgodnie
z warunkami zawartymi w załączonej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych.

17. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom:

w toku postępowania Wykonawcom przysługuje środek ochrony prawnej – protest,
zgodnie z postanowieniami Działu VI Prawa zamówień publicznych z wyłączeniem
przepisów ustawy dotyczących odwołań i skarg.

18. Zamówienia częściowe:

zamawiający nie przewiduje zamówień częściowych.

19. Umowy ramowe:

zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

20. Zamówienia uzupełniające:

zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

21. Oferty wariantowe:

zamawiający nie przewiduje ofert wariantowych.

22. Adres poczty elektronicznej:

zamawiający nie przewiduje porozumiewanie się drogą elektroniczną.

23. Rozliczenia w walutach obcych:

zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

24. Aukcja elektroniczna:

zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

25. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu:

zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

26. Udział podwykonawców:

zamawiający nie przewiduje powierzenia przez Wykonawcę wykonania przedmiotu
zamówienia podwykonawcom.


Zielona Góra, 29 maja 2008 roku Zatwierdzam:……………………………….


Załączniki:

1. Przedmiar robót do sporządzenia kosztorysu ofertowego
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanychOgłoszenie o zamówieniu publicznym


1. Zamawiający:

III Liceum Ogólnokształcące im. T. Kotarbińskiego,
65-452 Zielona Góra, ul. Strzelecka 9

2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223,
poz. 1655 z póżn. zm.)

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:

http://e-partner.pl/bip/lo3/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia uzyskać można w pokoju nr 2
zamawiającego oraz na ww. stronie internetowej.

4. Przedmiot zamówienia:

„Wykonanie elewacji budynku wraz z osuszaniem ścian piwnic w budynku
III Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze”
CPV: 45000000-7

5. Oferty częściowe:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Oferty wariantowe:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia:

termin zakończenia robót – 26 września 2008 roku.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu:

udział w postępowaniu mogą wziąć Wykonawcy, którzy:
- spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo
zamówień publicznych,
- złożą ofertę zgodną z SIWZ,

9. Wadium:

Zamawiający nie żąda wadium.

10. Kryteria ofert:

przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium: CENA 100%.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

pokój nr 2 siedziby zamawiającego
termin składania ofert – 30 czerwca 2008 roku - godz. 12.00,
termin otwarcia ofert – 30 czerwca 2008 roku - godz. 12.15.
.
12. Termin związania ofertą: 30 dni.

13. Umowa ramowa:

zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14. Dynamiczny system zakupów:

zamawiający nie ma zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15. Aukcja elektroniczna:

zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Zielona Góra, 29 czerwca 2008 roku

III Liceum Ogólnokształcące im. T. Kotarbińskiego 65-452 Zielona Góra,
ul. Strzelecka 9O F E R T A

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(nazwa i adres wykonawcy, nr telefonu i faksu)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Oferujemy wykonanie robót budowlanych:

„Wykonanie elewacji budynku wraz z osuszaniem ścian piwnic w budynku
III Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze”

w terminie zakończenia robót do 26 września 2008 roku

Za wykonanie całości roboty budowlanej oferujemy cenę ryczałtową:
netto……………………………………….zł
podatek VAT………………………………zł
cenę brutto…………………………………zł

Słownie brutto: .........................................................................................................................

Oświadczamy, że:

1. Spełniamy wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku,
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
2. Jesteśmy zapoznani ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
W przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umowę na warunkach w niej
zawartych.


............................................................. ......................................................................
(miejscowość i data) (podpis osoby lub osób uprawnionych
do składania ofert)

Załączniki:

Poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem:

1) kserokopię dokumentu potwierdzającego nie zaleganie z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert,
2) kserokopię dokumentu potwierdzającego nie zaleganie z opłacaniem podatków,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
3) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim
rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,
z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz załączeniem
dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
.
 

Załączniki:

1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA ELEWACJĘ I OSUSZANIE LO III

2. Kosztorys ofertowy

 

Etykieta

Wytwarzający/Odpowiadający: Zbigniew Kościk
Udostępniający: Malitka Ewa
Czas udostępnienia: 2008-05-30 14:21:44
Czas wytworzenia: 2008-05-30

Rejestr zmian tego dokumentu

Lp. Informacja Osoba zmieniająca Rodzaj zmiany Data
1.  Wykonanie elewacji budynku Malitka Ewa Opublikowano 2008-05-30 14:21:44
Kontakt z administratorem | Pomoc  © BIP - Zielona Góra 2018