III Liceum Ogólnokształcące im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego

   
    Przetargi
 
MENU PODMIOTOWE
MENU PRZEDMIOTOWE
Nabór na stanowisko Samodzielny referent d.s. kadr i płac- 1 etat    « powrót
informację przeczytano: 442 razy
 
Status: w trakcie realizacji
Tryb przetargu: Nie dotyczy
Rodzaj zamówienia: Nie dotyczy
Numer UZP.:
Ogłoszono: 2017-09-12 14:42:56, przez Malitka Ewa
Termin składania ofert: 2017-10-09 14:00:00


DYREKTOR III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W ZIELONEJ GÓRZE
OGŁASZA NABÓR

na stanowisko Samodzielny referent d.s. kadr i płac 1 etat
w III Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze

 

DYREKTOR III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W ZIELONEJ GÓRZE
OGŁASZA NABÓR

na stanowisko Samodzielny referent d.s. kadr i płac 1 etat
w III Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej GórzeI. WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW:

1.Wymagania niezbędne:
a)posiada obywatelstwo polskie,
b)ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
publicznych,
c)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,
d)ukończył:
- studia wyższe o odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonanie zadań na stanowisku, oraz posiada 2 lata stażu pracy ,
- wykształcenie średnie o odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonanie zadań na stanowisku ,oraz 4 lat stażu pracy,

2.Wymagania dodatkowe:
a)znajomość obowiązujących przepisów prawa w zakresie prowadzenia spraw kadrowo –płacowych (Kodeks Pracy , Karta Nauczyciela, Ustawa o pracownikach samorządowych),
b) umiejętność sporządzania sprawozdań: System Informacji Oświatowej , Główny Urząd Statystyczny,
c)bardzo dobra znajomość obsługi komputera a w tym programów: Vulcan: Kadry Płace, Płatnik ,
d)nieposzlakowana opinia,
e)umiejętność komunikacji interpersonalnej,
f)dyspozycyjność, systematyczność i sumienność,
g)kreatywność w działaniu,
h)dobra organizacja czasu pracy,
i)gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,


II. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NA STANOWISKU:

1.Zakres odpowiedzialności:
• Prowadzenie kadr szkoły ,odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji związanej z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunków pracy i umów o pracę, prowadzenie akt osobowych.
Prowadzenie kartoteki urlopów , rejestru nieobecności, rejestru nagród,Sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego Z0-3, Z0-5, Z0-6 sporządzanie sprawozdania Pfron, odpowiedzialność za zachowanie terminów zmian poszczególnych składników wynagrodzenia oraz nagród jubileuszowych, sporządzanie wniosków emerytalnych/rentowych, wystawianie zaświadczenia o zatrudnieni i dochodzie (Rp-7).
• Prowadzenie płac szkoły, naliczanie wynagrodzenia pracowników , tworzenie list płac, naliczanie zasiłków, prowadzenie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami, prowadzenie rozliczenia z ZUS , prowadzenie rozliczenia z Urzędem Skarbowym – deklaracja Pit-4,Pit-4R, Pit-11,Pit-40, uczestniczenie w opracowaniu projektu planu finansowego w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń.


III. WYMAGANE DOKUMENTY:
1.CV
2.List motywacyjny
3.Kserokopie dokumentów (dyplomów, świadectw) ,
4.Kserokopie świadectw pracy potwierdzających doświadczenia zawodowe kandydata w tym potwierdzające praktykę.
5.Kserokopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia zawodowe kandydata.
6.Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
7.Oświadczenie o niekaralności.

IV. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

1.Termin:
do 09.10.2017 do godziny 14:00.
2.Sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopisaniem na kopercie „Nabór na stanowisko Samodzielny referent d.s. płac i kadr.”
3.Miejsce:
III Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze ul. Strzelecka 9
65-452 Zielona Góra, kadry szkoły (parter pok. nr 2).

V. DODATKOWE INFORMACJE:

1.Kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: telefon (068) 3270528,
2.Aplikacje, które wpłyną do III Liceum Ogólnokształcącego po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
3.Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona
w Biuletynie Informacji Publicznej III Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze (www.lo3zg-bip.e-partner.pl.)
4.Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani
o terminie postępowania sprawdzającego,
5.Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w Zielonej Górze ul. Strzelecka 9 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w III Liceum Ogólnokształcącym (www.lo3zg-bip.e-partner.pl.)
6.Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali
się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.


Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) .

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego
w Zielonej Górze
dr Zbigniew Kościk


 

Załączniki:

1. Lista kandydatów spełniajacych wymogi formalne

2. Informacja o wynikach naboru

 

Etykieta

Wytwarzający/Odpowiadający: dr Zbigniew Kościk
Udostępniający: Malitka Ewa
Czas udostępnienia: 2017-09-12 14:42:56
Czas wytworzenia: 2017-09-12

Rejestr zmian tego dokumentu

Lp. Informacja Osoba zmieniająca Rodzaj zmiany Data
1.  Nabór na stanowisko Samodzielny referent d.s. kadr i płac- 1 etat Malitka Ewa Opublikowano 2017-09-12 14:42:56
Kontakt z administratorem | Pomoc  © BIP - Zielona Góra 2018