III Liceum Ogólnokształcące im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego

   
    Przetargi
 
MENU PODMIOTOWE
MENU PRZEDMIOTOWE
Dyrektor III LO poszukuje kandydata na stanowisko Sekretarz Szkoły    « powrót
informację przeczytano: 157 razy
 
Status: w trakcie realizacji
Tryb przetargu: Nie dotyczy
Rodzaj zamówienia: Nie dotyczy
Numer UZP.:
Ogłoszono: 2017-04-03 09:09:56, przez Malitka Ewa


DYREKTOR III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W ZIELONEJ GÓRZE
poszukuje kandydata na stanowisko Sekretarz Szkoły
na okres 01.06.2017r. do 30.09.2017r.- 0,5 etatu
od dnia 01.10.2017r. – 1 etat

 

DYREKTOR III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W ZIELONEJ GÓRZE
poszukuje kandydata na stanowisko Sekretarz Szkoły
na okres 01.06.2017r.do 30.09.2017r.- 0,5 etatu
od dnia 01.10.2017r. – 1 etat


I. WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW

1.Wymagania niezbędne:
a.posiada obywatelstwo polskie,
b.ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c.stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,
d.nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,
e.wykształcenie średnie
f.5 lat stażu pracy


II. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NA STANOWISKU:

1.Zakres odpowiedzialności:
a. Odpowiada za prawidłowy obieg dokumentacji wpływającej i wysyłanej ze szkoły.
b. Prowadzi księgę uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami
c. Odpowiada za właściwe przechowywanie dokumentów przyjętych do szkoły uczniów.
d. Załatwia bieżące sprawy uczniów.
e. Sporządza raporty przychodów i rozchodów Rady Rodziców
f. Sporządza listy klasowe ,oraz zestawienia klas
g. Wydaje świadectwa nauczycielom, sporządza duplikaty świadectw oraz odpisy arkuszy ocen.
h. Prowadzi ewidencję druków ścisłego zarachowania (legitymacje szkolne,kwitariusze przychodowe -Rada Rodziców).
i. Odpowiada za archiwum szkoły, zabezpiecza i prowadzi dokumentację archiwalną
j.Prowadzi system obsługi rekrutacji:
- przyjmowanie podań,
- wpisywanie dokumentacji do systemu
k.Przygotowywanie i wprowadzanie danych do SIO
k.Obsługa programu Sekretariat - Vulcan Optivum, Sad –dziennik elektroniczny,

III. WYMAGANE DOKUMENTY:
1.CV
2.List motywacyjny
3.Kserokopie dokumentów (dyplomów, świadectw) potwierdzających spełnienie wymagań dotyczących wykształcenia, określonych w pkt.I.1.e).
4.Kserokopie świadectw pracy potwierdzających doświadczenia zawodowe kandydata w tym potwierdzające praktykę.
5.Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.


IV. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

1.Termin:
do 28.04.2017r.
2.Sposób składania dokumentów :
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopisaniem na kopercie „Ogłoszenie sekretarz szkoły”

3.Miejsce:
III Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze ul. Strzelecka 9
65-452 Zielona Góra, kadry szkoły (parter pok. nr 2).

V. DODATKOWE INFORMACJE:

1.Kontakt z kadrami: telefon (068) 3270528,
2.Osobę wybraną poinformujemy telefonicznie
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 )

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego
w Zielonej Górze


 
 

Etykieta

Wytwarzający/Odpowiadający: dr Zbigniew Kościk
Udostępniający: Malitka Ewa
Czas udostępnienia: 2017-04-03 09:09:56
Czas wytworzenia: 2017-04-03

Rejestr zmian tego dokumentu

Lp. Informacja Osoba zmieniająca Rodzaj zmiany Data
1.  Dyrektor III LO poszukuje kandydata na stanowisko Sekretarz Szkoły Malitka Ewa Opublikowano 2017-04-03 09:09:56
Kontakt z administratorem | Pomoc  © BIP - Zielona Góra 2017