III Liceum Ogólnokształcące im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego

   
    Przetargi
 
MENU PODMIOTOWE
MENU PRZEDMIOTOWE
    « powrót
informację przeczytano: 1996 razy
 
Status: w trakcie realizacji
Tryb przetargu: Nie dotyczy
Rodzaj zamówienia: Nie dotyczy
Numer UZP.:
Ogłoszono: 2014-07-22 11:30:33, przez Malitka Ewa
Termin składania ofert: 2014-07-31 14:00:00


DYREKTOR III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W ZIELONEJ GÓRZE
OGŁASZA NABÓR

na stanowisko Główny Księgowy 1 etat
w III Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze

 
I. WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW:

1.Wymagania niezbędne:
a)posiada obywatelstwo polskie,
b)ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,
d)nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,
-Kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:
a)ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada min. 3 letnią praktykę w księgowości ,.
b) ukończenie średniej , policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej oraz min 6 letnią praktyką w księgowości.
c)jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d)posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów
Zgodnie z art. 54ust 2 ustawy o finansach publicznych z 2009r. tekst jednolity
(Dz. U. 2013r. poz. 885 z późn .zmianami )
2.Wymagania dodatkowe:
a)znajomość obowiązujących przepisów z zakresu prowadzenia spraw księgowych z zakresu jednostek budżetowych (oświatowych)
b)umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych,
c)bardzo dobra znajomość obsługi komputera ( w tym programów: Finansowo- księgowych, , Vulkan, bankowość elektroniczna, Płatnik ),
d)nieposzlakowana opinia,
e)uregulowany stosunek do służby wojskowej
f)umiejętność komunikacji interpersonalnej,
g)dyspozycyjność, systematyczność i sumienność ,
h)kreatywność w działaniu,
i)dobra organizacja czasu pracy,
j)gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,

II. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NA STANOWISKU:

1.Zakres odpowiedzialności:
Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
a)odpowiedzialność za prowadzenie rachunkowości jednostki :prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi,
b)odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo-budżetowej oraz zasad prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej,
c)dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planami finansowymi jednostki,
d)odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo- księgową jednostki,
e)opracowywanie planów finansowych i sporządzanie sprawozdawczości finansowej,
f)wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.


III. WYMAGANE DOKUMENTY:
1.CV
2.List motywacyjny
3.Kserokopie dokumentów (dyplomów, świadectw) potwierdzających spełnienie wymagań dotyczących wykształcenia.
4.Kserokopie świadectw pracy potwierdzających doświadczenia zawodowe kandydata w tym potwierdzające praktykę.
5.Kserokopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia zawodowe kandydata.
6.Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
7.Zapytanie o niekaralności.

IV. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

1.Termin: do 31.07.2014 do godziny 14:00.
2.Sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopisaniem n na kopercie „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego.”

3.Miejsce:
III Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze ul. Strzelecka 9
65-452 Zielona Góra, kadry szkoły (parter pok. nr 2).

V. DODATKOWE INFORMACJE:

1.Kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: telefon (068) 3270528,
2.Aplikacje, które wpłyną do III Liceum Ogólnokształcącego po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
3.Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona
w Biuletynie Informacji Publicznej III Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze (www.lo3zg-bip.e-partner.pl.)
4.Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani
o terminie postępowania sprawdzającego, które odbędzie się najpóźniej do dnia 04.08.2014r.
5.Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w Zielonej Górze ul. Strzelecka 9 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w III Liceum Ogólnokształcącym (www.lo3zg-bip.e-partner.pl.)
6.Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali
się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.


Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z poźn. zm.)”.

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego
w Zielonej Górze

 
 

Etykieta

Wytwarzający/Odpowiadający: Dr Zbigniew Kościk
Udostępniający: Malitka Ewa
Czas udostępnienia: 2014-07-22 11:30:33
Czas wytworzenia: 2014-07-22

Rejestr zmian tego dokumentu

Lp. Informacja Osoba zmieniająca Rodzaj zmiany Data
1.  Malitka Ewa Opublikowano 2014-07-22 11:30:33
Kontakt z administratorem | Pomoc  © BIP - Zielona Góra 2017