III Liceum Ogólnokształcące im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego

   
    Dyrekcja
 
MENU PODMIOTOWE
MENU PRZEDMIOTOWE
dr Zbigniew Kościk    « powrót
informację przeczytano: 2778 razy
 
Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze
 

 1. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły
  oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Sprawuje nadzór pedagogiczny.

 3. Sprawuje nadzór nad uczniami oraz stwarza warunku harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

 4. Wyraża zgodę na podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 5. Skreśla uczniów z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, w drodze decyzji administracyjnej.

 6. Zezwala uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.

 7. Zakres obowiązków:
 8. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

 9. Realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji.

 10. Wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, nadanych ustawą o systemie oświaty, o ile są sprzeczne z prawem
  i zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny.

 11. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

 12. Organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły.

 13. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

 

Załączniki:

1. Oświadczenie majątkowe dyrektora za 2004 rok

2. Oświadczenie majątkowe dyrektora za 2005 rok

3. Oświadczenie majątkowe dyrektora za 2006 rok

4. Oświadczenie majątkowe dyrektora za 2007 rok

5. Oświadczenie majątkowe dyrektora za 2008 rok

6. Oświadczenie majątkowe dyrektora za 2009 rok

7. Oświadczenie majątkowe dyrektora za 2010 rok

8. Oświadczenie majątkowe dyrektora za 2011 rok

9. Oświadczenie majątkowe dyrektora za 2012 rok

 

Etykieta

Wytwarzający/Odpowiadający: dr Zbigniew Kościk
Udostępniający: Dopierała Janusz
Czas udostępnienia: 2008-04-11 10:06:55
Czas wytworzenia: 2008-04-11

Rejestr zmian tego dokumentu

Lp. Informacja Osoba zmieniająca Rodzaj zmiany Data
Kontakt z administratorem | Pomoc  © BIP - Zielona Góra 2018